30 DNI NA ZWROT!

OGROMNY WYBÓR!

DOSTAWA W 3 DNI ROBOCZE!

30 DNI NA ZWROT!

OGROMNY WYBÓR!

SZYBKA DOSTAWA!

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy BUNBAN DREAMS prowadzony jest przez WOJCIECHA DĘBSKIEGO
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BUNBAN DREAMS WOJCIECH
DĘBSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5512654351, REGON: 521813429.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu. Określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BUNBAN DREAMS
WOJCIECH DĘBSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5512654351, REGON:
521813429.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bunbandreams.pl/.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 poz. 827 ze zm.).
11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów
płatności internetowych w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Księdza Gołby 130, 34-116 Bachowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bunbandreams.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 880 292 087
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 33 1160 2202 0000 0005 2682 0693
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta
na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient
jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także
o opłatach za usługi oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 6
Sposób korzystania z serwisu Sklepu
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami
prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi
obyczajami.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
o powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Sklepu,
w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;
o nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
o powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności
zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo
wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
o niewykorzystywania serwisu Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji
handlowej;
o aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
o powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim
współpracujących;
o powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
o nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub
materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści
wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe,
naruszających dobra osobiste innych osób;
o niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania
przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje
i zasady netykiety;
o powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania
oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tekstyliów domowych (zestawy pościelowe,
poszewki, artykuły dziecięce, koce, prześcieradła, ręczniki, ścierki).. W celu złożenia Zamówienia
należy:
1. zarejestrować się na stronie Sklepu i zaakceptować regulamin Sklepu,
2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (opcjonalnie);
3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub
równoznaczny);
4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na
który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
Zamówienie w określonym terminie.
§ 8
Oferowane metody płatności i dostawy
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności przelewem tradycyjnym.
b. Płatność przy odbiorze.
2. Klient może korzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłki kurierskie,
b. Przesyłki kurierskie za pobraniem,
c. Paczkomaty.
3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach
Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia online lub za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 dni od złożenia Zamówienia
– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę do 4 dni roboczych od daty wpływu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano krótszy termin, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia. Odbiór osobisty nie jest możliwy.
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma
możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też
odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b)umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy,
c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia,
e)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h)umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy,
i)umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie
zostało otwarte przez Kupującego,
j)dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k)umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l)umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi,
m)umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy
złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w
przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
4.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu
lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z dodatkowymi kosztami.
9.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem
nie będą przyjmowane.
11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami
w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.
459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich
we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do
odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba
fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną
działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą
przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.
4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: poscielebunban@gmail.com
poprzez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu lub korespondencyjnie na adres Sklepu:
ul. Księdza Gołby 130, 34-116 Bachowice. Produkt należy odesłać na adres Sklepu:
ul. Księdza Gołby 130, 34-116 Bachowice. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły
opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz
żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą
zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148
z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart